മുഖ്യലക്ഷ്യം.ഖലീൽശംറാസ് .

ഏതൊരു ദിവസത്തിലും
നിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം
മനസ്സമാധാനവും
സന്തോഷവും ആയിരിക്കണം.
ഏതൊരു പ്രവർത്തിയിൽനിന്നും
ആശയ വിനിമയത്തിൽനിന്നും
നിനക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്
സമാധാനവും സന്തോഷവും ആയിരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്