നീയെന്തു ചെയ്യുന്നു.My Journet .Khaleel Shamras

ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഈ ഒരു
നിമിഷത്തിൽ
നീയെന്തു ചെയ്യുന്നുവെന്നതിലാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ഫലം
നിലകൊള്ളുന്നത്.

Popular Posts