വിമർശനം.My diary.khaleelshamras

ഏറ്റവും നല്ലത്
എന്നും വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വിമർശകർക്ക്
വിമർശിച്ചതിനു പിന്നിൽ
മറ്റേതൊക്കെയോ
ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആയിരിക്കും.
അതിനു യാഥാർത്ഥ്യവുമായ
കുലബന്ധം പോലും
ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras