വ്യക്തത.ഖലീൽശംറാസ്

വ്യക്തമായി കൃത്യതയോടെ
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ
നിർവ്വഹിക്കുക.
അവ്യക്തത
അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ
സമ്മർദ്ദങ്ങളിലേക്കും.
അവ്യക്തമായതിനെ
വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി
ഒരുപാട് സമയം
പാഴാക്കേണ്ടതിലേക്കും
നയിക്കും.

Popular Posts