വ്യക്തത.ഖലീൽശംറാസ്

വ്യക്തമായി കൃത്യതയോടെ
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ
നിർവ്വഹിക്കുക.
അവ്യക്തത
അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ
സമ്മർദ്ദങ്ങളിലേക്കും.
അവ്യക്തമായതിനെ
വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി
ഒരുപാട് സമയം
പാഴാക്കേണ്ടതിലേക്കും
നയിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്