ചിരി.ഖലീൽശംറാസ്

ചിരി സന്തോഷത്തിലേക്കും
സമാധാനത്തിലേക്കുമുള്ള
കവാടമാണ്.
ദീർഘായുസ്സിലേക്കുള്ള
വഴിയുമാണ്.
ഒരു പുഞ്ചിരിയിലൂടെ
നീ മറ്റുള്ളവർക്ക്
അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള
വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുകയാണ്.
കുടെ
നിത്യവസന്ത ദീർഘായുസ്സിലേക്ക്
നിന്നെ സ്വയം
നയിക്കുകയുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras