ഒന്നു നോക്കാതെ.ഖലീൽശംറാസ്

അവന്റെ ചിന്തകളിലെ
ഊർജ്ജം മുഴുവൻ
അവൾക്കായി ത്യജിച്ചു.
സമയം മുഴുവൻ
അവളെ കുറിച്ച്
ഓർക്കാനായിരുന്നു.
എന്നിട്ടും
ഒരു നോട്ടംപോലും
സമ്മാനിക്കാതെ
അവൾ ആ വഴിയെ
കടന്നു പോയി.
കാരണം
അവളുടെ ചിന്തകളും
സമയവും
മറ്റേതോ എന്നാൽ
എറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു
ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി
വകവെച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്