ഒന്നു നോക്കാതെ.ഖലീൽശംറാസ്

അവന്റെ ചിന്തകളിലെ
ഊർജ്ജം മുഴുവൻ
അവൾക്കായി ത്യജിച്ചു.
സമയം മുഴുവൻ
അവളെ കുറിച്ച്
ഓർക്കാനായിരുന്നു.
എന്നിട്ടും
ഒരു നോട്ടംപോലും
സമ്മാനിക്കാതെ
അവൾ ആ വഴിയെ
കടന്നു പോയി.
കാരണം
അവളുടെ ചിന്തകളും
സമയവും
മറ്റേതോ എന്നാൽ
എറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു
ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി
വകവെച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു.

Popular Posts