വിജയവും പരാജയവും.ഖലീൽശംറാസ്

വിജയം ആഘോഷിക്കണം.
പക്ഷെ അത്
മറ്റൊരു പക്ഷത്തിന്റെ
പരാജയം
ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടാവരുത്.
പരാജയം
ജീവിതത്തിന്റെ
അന്ത്യമല്ല.
മറിച്ച് അവ
ജീവിതത്തിൽ
മുന്നേറാനുള്ള
വലിയ പാഠങ്ങൾ ആണ്.
അതുകൊണ്ട്
പരാജയം
വിജയങ്ങൾക്കുള്ള
പ്രേരണകളാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്