ഭക്തിയളക്കാനുള്ള സ്കെയിൽ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാളുടെ ഭക്തിയളക്കാനുള്ള
സ്കെയിൽ
അയാളുടെ വേഷവിദാനങ്ങളോ
ചുണ്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന
മന്ത്രങ്ങളോ അല്ല.
മറിച്ച് അറിവ്
അവരുടെ മനസ്സിൽ
സൃഷ്ടിച്ച സമാധാനവും,
ക്ഷമ നൽകിയ
സ്ഥിരതയും,
ഈശ്വരൻ കൂടെയുണ്ട്
എന്ന ഉറപ്പ്
നൽകിയ ധൈര്യവുമാണ്.


Popular Posts