ഭക്തിയളക്കാനുള്ള സ്കെയിൽ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാളുടെ ഭക്തിയളക്കാനുള്ള
സ്കെയിൽ
അയാളുടെ വേഷവിദാനങ്ങളോ
ചുണ്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന
മന്ത്രങ്ങളോ അല്ല.
മറിച്ച് അറിവ്
അവരുടെ മനസ്സിൽ
സൃഷ്ടിച്ച സമാധാനവും,
ക്ഷമ നൽകിയ
സ്ഥിരതയും,
ഈശ്വരൻ കൂടെയുണ്ട്
എന്ന ഉറപ്പ്
നൽകിയ ധൈര്യവുമാണ്.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്