ദൂരം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ദിവസവും
നീ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞ
ദൂരം കൂടികൊണ്ടിരിക്കുകയും
എത്തേണ്ട
ദൂരം കുറഞ്ഞു വരികയുമാണ്.
ജീവിത സാഫല്യത്തിന്റെ
ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിലേക്കുള്ള
ഈ നിമിഷങ്ങളെ
ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുക.

Popular Posts