പ്രതികരണത്തിന്റെ വേര്.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ 
പ്രതികരണമാവുന്ന
ഫലം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട
വൃക്ഷത്തിന്റെ
ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ
ആഴങ്ങളിലേക്ക്
നീളുന്ന വേര്
അന്വേഷിക്കുക.
പലപ്പോഴും തെറ്റായ
നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിറേയും
മനോഭാവത്തിനേറെയും
വേരുകൾ
അവിടെ കാണാം.

Popular Posts