പ്രതികരണത്തിന്റെ വേര്.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ 
പ്രതികരണമാവുന്ന
ഫലം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട
വൃക്ഷത്തിന്റെ
ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ
ആഴങ്ങളിലേക്ക്
നീളുന്ന വേര്
അന്വേഷിക്കുക.
പലപ്പോഴും തെറ്റായ
നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിറേയും
മനോഭാവത്തിനേറെയും
വേരുകൾ
അവിടെ കാണാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras