സ്വപ്നങ്ങളിൽ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ
ജീവനുള്ള രംഗങ്ങൾ
ഉണ്ട്.
ആ രംഗങ്ങളിൽ
നിനക്ക് വേണ്ട
പാഠങ്ങളുമുണ്ട്.
ആ പാഠങ്ങളെ
ഒപ്പിയെടുത്ത്
എഴുതിവെക്കുക.

Popular Posts