സ്വപ്നങ്ങളിൽ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ
ജീവനുള്ള രംഗങ്ങൾ
ഉണ്ട്.
ആ രംഗങ്ങളിൽ
നിനക്ക് വേണ്ട
പാഠങ്ങളുമുണ്ട്.
ആ പാഠങ്ങളെ
ഒപ്പിയെടുത്ത്
എഴുതിവെക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്