നീ നിന്റെ ആന്തരിക ലോകത്തെ സ്ഥിരവാസി.ഖലീൽശംറാസ്

നീ നിന്റെ
ആന്തരിക ലോകത്തെ
സ്ഥിരവാസിയാണ്.
അവിടെ ഓരോ
നിമിഷവും
വസന്തകാലം നിലനിർത്താനാണ്
നീ ശ്രമിക്കേണ്ടത്.
നിന്റെ തികച്ചും
താൽക്കാലികവും
നശ്വരവുമായ
ഭാഹ്യലോകത്തിലെ
നിനക്കനുകൂലമായ
ഒരു കാലാവസ്ഥക്കായി
കാത്തിരിക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്