പ്രകൃതിയുടെ പ്രതികരണം.ഖലീൽശംറാസ്

പ്രകൃതി മനുഷ്യനെ
ചതിച്ചിട്ടില്ല.
പ്രകൃതിയെ
മനുഷ്യൻ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ
പ്രകൃതി ആ നശിക്കപ്പെട്ട
അവസ്ഥയിൽ
പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു.
നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ
അങ്ങിനെ പ്രതികരിക്കാനേ
മനുഷ്യന് കഴിയുകയുള്ളു.

Popular Posts