അഭിനേതാക്കൾ.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ മനുഷ്യരും
അവരവരുടേതായ
ജീവിത അരങ്ങിൽ
അവരവരുടേതായ
റോളുകൾ അഭിനയിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പലപ്പോഴായി
മാറിമറിയുന്ന
മാനസികാവസ്ഥക്കനുസരിച്ച്
പലതരം ഭാവങ്ങളിൽ
അഭിനയിക്കുകയാണ്.
ചിലർ കോമാളിയുടെ വേഷത്തിൽ,
ചിലർ കാമിതാവിന്റെ വേഷത്തിൽ,
ചിലർ പ്രതിദായകന്റെ വേഷത്തിൽ
ചിലർ സമ്പന്നന്റെ വേഷത്തിർ
ചിലർ ദരിദ്രന്റെ വേഷത്തിൽ
ചിലർ നേതാവിന്റ വേഷത്തിൽ
ചിലർ അനുയായിയുടെ വേഷത്തിൽ.
വേഷമേതായാലും
ഒരോ അഭിനേതാവും
ഇവിടെ മൂല്യമുള്ളവരാണ്.
സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ ആണ്.
നിന്റെ കൺമുമ്പിലെ
അഭിനേതാവിന്റെ
അഭിനയം കണ്ട്
ആസ്വദിക്കുകയും
പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക
എന്നതൊന്ന് മാത്രമാണ്
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.
അല്ലാതെ അവരുടെ
അഭിനയ വേദിയിലേക്ക്
വലിച്ചിറങ്ങിചെന്ന്
കുളമാക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras