ലക്ഷ്യബോധം. ഖലിൽശംറാസ്

മോശം അനുഭവങ്ങൾക്ക്മുന്നിൽ
പോലും
നൻമ നിറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്.
മാന്യമായി
അനുഭവങ്ങളിലെ
തിൻമകൾക്കെതിരെ
പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ
ആ നല്ല ലക്ഷ്യത്തെ
മുറുകെ പിടിക്കുക.
മോശം അനുഭവങ്ങളിലെ
അഗ്നിയെ അണച്ചുകളഞ
വെള്ളമാണ്
നല്ല ലക്ഷ്യബോധം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്