വിജയമാതൃക.ഖലീൽശംറാസ്.

ആരു ജയിച്ചാലും
വിജയത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക
ഇവിടെ വരക്കപ്പെടുന്നു.
ആ മാതൃക
ഇവിടെ വരക്കപ്പെടുന്നത്
വിജയത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന
ഒരോ മനുഷ്യനും
പകർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്.
പരാജയവും ഇവിടെ
ഒരു മാതൃക വരക്കുന്നുണ്ട്.
വിജയിക്കേണ്ടവർക്ക്
അവലോകനങ്ങൾ
നടത്താനും
അതിലൂടെ
പരാജയങ്ങൾ
ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്