നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നെഗറ്റീവുകൾക്കാണ്
കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ്.
ആൾക്കാർ കൂടുതൽ
അറിയാനും
വായിക്കാനും
താൽപര്യപ്പെടുന്നത്
നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ
ആണ്.
അത്തരം വാർത്തകൾ
അവരുടെ
മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവായ
കാലാവസ്ഥ
സൃഷ്ടിക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
മനുഷ്യർ
അതിനായി മുതിരുകയാണ്.
മീഡിയകൾ
മനുഷ്യരുടെ
ആ ആവശ്യത്തിന്
വളം വെച്ച് കൊടുക്കുകയും
വിഭവങ്ങൾ
നൽകുകയുമാണ്.
എന്നു തൊട്ട്
മനുഷ്യർ
നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾക്കുള്ള
പ്രാധാന്യം കുറക്കുന്നോ
അന്നുതൊട്ട്
മീഡിയകളുടെ
മുഖച്ചായയും മാറും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്