അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം.ഖലീൽശംറാസ്

അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ
തർക്കിക്കാനുള്ളതല്ല.
മറിച്ച് അറിവുകളിൽ
നിന്ന് അറിവുകളിലേക്ക്
വിനോദയാത്ര നടത്തി
ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണ്.

Popular Posts