അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം.ഖലീൽശംറാസ്

അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ
തർക്കിക്കാനുള്ളതല്ല.
മറിച്ച് അറിവുകളിൽ
നിന്ന് അറിവുകളിലേക്ക്
വിനോദയാത്ര നടത്തി
ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്