സന്തോഷമെന്ന ഇന്ധനം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ കാര്യം നിർവ്വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും
അതിൽ നിന്നും
ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തിയും
സുഖവുമാണ് അതിന്റെ ഫലം .
ഇതേ സംതൃപ്തിയും
സുഖവും തന്നെയാണ്
ഒരു കാര്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി
നിനക്ക് വേണ്ട
ശക്തമായ ഇന്ധനം.
അതുകൊണ്ട്
ഏതൊരു നല്ല കാര്യം
നിറവേറ്റിയാലും
സ്വയം പ്രശംസിക്കുക.
അതിൽ സന്തോഷിക്കുക.
എന്നിട്ടാ സന്തോഷത്തെ
ഇന്ധനമാക്കുക.

Popular Posts