സമൂഹത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ആക്കുന്നവർ.ഖലീൽശംറാസ്

പലർക്കും സമൂഹം
ഒരു ടോയ്ലറ്റാണ്.
തങ്ങളുടെ
ചിന്തകൾ പുറത്ത് വിട്ട
വിസർജ്യവസ്ഥുക്കളെല്ലാം
നാവിലൂടെയും
പേനയിലൂടെയും
നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സ്ഥലം.
പക്ഷെ ഇവിടെ
പലരും അതിനോട്
പ്രതികരിച്ച് അവയെടുത്ത്
ഭക്ഷിക്കുന്നു.
മറ്റൊരാളുടെ പ്രതികരണം
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴൊക്കെ
ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

Popular Posts