നല്ല മനുഷ്യൻ.ഖലീൽശംറാസ്

നീ സ്വയം
നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന്
സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
നിന്റെ പ്രവർത്തികളേയും
ചിന്തകളേയും
വിശകലനം ചെയ്യുക.
അവ
നല്ലൊരു മനുഷ്യന്
ചേരുന്ന രീതിയിലാണോ എന്ന്
വിലയിരുത്തി.
പൊരുത്തമില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ
നല്ലൊരു മനുഷ്യനു ചേരുന്ന രീതിയിൽ
പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്