പ്രണയത്തിന്റെ സുഖം.ഖലീൽശംറാസ്

പ്രണയത്തിന്റെ
രംഗങ്ങളേ
സമയത്തിന്റെ സീനിൽ നിന്നും
മാഞ്ഞിട്ടുള്ളു.
പ്രണയിച്ച മനസ്സ്
ഇeപ്പാഴും നിന്നിലുണ്ട്.
മനസ്സിലെ പ്രണയവും.
ആ പ്രണയത്തെ
മാറ്റി പ്രതിഷ്ടിക്കേണ്ട
കാര്യമേ നിനക്കുള്ളു.
ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലേക്ക്
മാറ്റി പ്രതിഷ്ടിച്ചാൽ
ഇന്നും എന്നും
പ്രണയത്തിന്റെ
സുഖം നിനക്കനുഭവിക്കാം.

Popular Posts