പ്രണയത്തിന്റെ സുഖം.ഖലീൽശംറാസ്

പ്രണയത്തിന്റെ
രംഗങ്ങളേ
സമയത്തിന്റെ സീനിൽ നിന്നും
മാഞ്ഞിട്ടുള്ളു.
പ്രണയിച്ച മനസ്സ്
ഇeപ്പാഴും നിന്നിലുണ്ട്.
മനസ്സിലെ പ്രണയവും.
ആ പ്രണയത്തെ
മാറ്റി പ്രതിഷ്ടിക്കേണ്ട
കാര്യമേ നിനക്കുള്ളു.
ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലേക്ക്
മാറ്റി പ്രതിഷ്ടിച്ചാൽ
ഇന്നും എന്നും
പ്രണയത്തിന്റെ
സുഖം നിനക്കനുഭവിക്കാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്