മരണത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്

മരണം കാത്തിരിക്കുന്ന
ഒരു മനുഷ്യന്
രണ്ട് രീതിയിൽ കാത്തിരിക്കാം.
ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും
സുഖവും
എന്നെ വിട്ടുപിരിയുകയാണല്ലോ
എന്ന നിരാശയോടെ കാത്തിരിക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ
അനന്തവും നശ്വരവുമായ
ഒരു സ്വർഗത്തിലെ
സ്ഥിരവാസത്തിനുള്ള
എന്റെ പുറപ്പാടിന്റെ
തുടക്കമാണല്ലോ
എന്ന ബോധത്തോടെയും
കാത്തിരിക്കാം.
രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ
ആ ചിന്ത
ചിലപ്പോൾ
അവന്റെ രോഗത്തെ
ശമിപ്പിക്കാനും
അതിലൂടെ
മരണസമയം പോലും
സ്ഥാമാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

Popular Posts