മരണത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്

മരണം കാത്തിരിക്കുന്ന
ഒരു മനുഷ്യന്
രണ്ട് രീതിയിൽ കാത്തിരിക്കാം.
ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും
സുഖവും
എന്നെ വിട്ടുപിരിയുകയാണല്ലോ
എന്ന നിരാശയോടെ കാത്തിരിക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ
അനന്തവും നശ്വരവുമായ
ഒരു സ്വർഗത്തിലെ
സ്ഥിരവാസത്തിനുള്ള
എന്റെ പുറപ്പാടിന്റെ
തുടക്കമാണല്ലോ
എന്ന ബോധത്തോടെയും
കാത്തിരിക്കാം.
രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ
ആ ചിന്ത
ചിലപ്പോൾ
അവന്റെ രോഗത്തെ
ശമിപ്പിക്കാനും
അതിലൂടെ
മരണസമയം പോലും
സ്ഥാമാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്