സ്നേഹം.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും
എല്ലാവർക്കും നൽകാൻ പറ്റുന്നതുമായ
ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം
സ്നേഹമാണ്.
എല്ലാവർക്കും
നിന്നിൽ നിന്നും
ആ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന്
ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

Popular Posts