പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചവരും വിമർശിച്ചവരും.ഖലീൽശംറാസ്

പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നവരും
അഭിനന്ദിക്കുന്നവരും
നിന്റെ മനസ്സിനെ
സുഖിപ്പിക്കുകയാണ്.
എന്നാൽ
വിമർശിക്കുന്നവരും
പരിഹസിക്കുന്നവരും
നിനക്ക് വളർന്ന്പന്തലിക്കാനുള്ള
വളവും
തിരുത്താനുള്ള അവസരവും
കഴിവു തെളിയിക്കാനുള്ള
സമയവുമാണ്
ഒരുക്കിതരുന്നത്.
അതു കൊണ്ട്
അതുകൊണ്ട്
പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചവരോട്
കാണിച്ച അതേ
സ്നേഹം വിമർശകർക്കും നൽകുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്