സ്വയം സംസാരങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മനസ്സിൽ
എപ്പോഴും ഒരുപാട്
സ്വയം സംസാരങ്ങൾ
അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്.
അതിൽ ഏതിലേക്കാണോ
നിന്റെ ശ്രദ്ധ
കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്ത്
അവിടെയാണ്
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
അവസ്ഥ
നിലനിൽക്കുന്നത്.
നല്ല സ്വയം സംസാരങ്ങളിലേക്കാണെങ്കിൽ
നല്ല മാനസിക കാലാവസ്ഥയും
ചീത്ത സംസാരങ്ങളിലേക്കാണെങ്കിൽ
ചീത്ത കാലാവസ്ഥയുമായിരിക്കും ഫലം.

Popular Posts