മനുഷ്യരെ മുദ്രകുത്തുന്നത്.ഖലീൽശംറാസ്

പല മനുഷ്യരേയും
നല്ലവരായും ചീത്തവരായും
മുദ്രകുത്തുന്നത്
അവരുടെ യഥാർത്ഥ
ചിത്രം കണ്ടും കേട്ടും
അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടല്ല.
മറിച്ച് നിന്റെ സ്വന്തം
കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ച്
മനസ്സിലാക്കിയ
അവരുടെ
സ്വന്തം മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്