വീഴ്ച്ച. ഖലീൽശംറാസ്

വീഴ്ച്ച ഉണരാനാണ്
അല്ലാത്തെ
വീണയിടത്ത്
കടക്കാനല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras