വീഴ്ച്ച. ഖലീൽശംറാസ്

വീഴ്ച്ച ഉണരാനാണ്
അല്ലാത്തെ
വീണയിടത്ത്
കടക്കാനല്ല.

Popular Posts