സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യർ.ഖലീൽശംറാസ്.

സാഹചര്യങ്ങൾ
ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ
സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
മറിച്ച്
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും
ആത്മധൈര്യവും
പണയംവെച്ച ചില
നിമിഷങ്ങളിൽ
ചില മനുഷ്യർ
സമാധാനം വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു.
സാഹചര്യങ്ങളെ
അതിനൊരു
കാരണമാക്കിയെന്നേയുള്ളു.

Popular Posts