സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യർ.ഖലീൽശംറാസ്.

സാഹചര്യങ്ങൾ
ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ
സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
മറിച്ച്
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും
ആത്മധൈര്യവും
പണയംവെച്ച ചില
നിമിഷങ്ങളിൽ
ചില മനുഷ്യർ
സമാധാനം വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു.
സാഹചര്യങ്ങളെ
അതിനൊരു
കാരണമാക്കിയെന്നേയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്