മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാവുക.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും
സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്.
ആ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി
ദാഹിക്കുന്ന മനസ്സും.
അവരുടെ സ്വപ്നസാക്ഷ്ത്കാരത്തിന്
ഒരു നിമിതമാവാൻ
നിനക്ക് കഴിഞാൽ
അവരുടെ
മനസ്സിന്റെ
ജീവന്റെ ഒരംശമായി
നീ മാറും.

Popular Posts