മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാവുക.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും
സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്.
ആ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി
ദാഹിക്കുന്ന മനസ്സും.
അവരുടെ സ്വപ്നസാക്ഷ്ത്കാരത്തിന്
ഒരു നിമിതമാവാൻ
നിനക്ക് കഴിഞാൽ
അവരുടെ
മനസ്സിന്റെ
ജീവന്റെ ഒരംശമായി
നീ മാറും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്