മതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ.ഖലീൽശംറാസ്

സമാധാനം എന്ന ധർമ്മത്തിന്റെ
പേരിൽ അശാന്തി
പരത്തുമ്പോഴും,
അഹിംസ എന്ന
ധർമ്മത്തിന്റെ അനുയായികൾ
ഹിംസ ചെയ്യുമ്പോഴും,
ഒരിക്കലും ആ
ധർമ്മങ്ങളെ
കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.
രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
ധർമത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ
പോലും മറന്ന്
അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്