സുഖം. ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യത്തിന്റെ
സൃഷ്ടിയല്ല
സുഖകരമായ അവസ്ഥ.
മറിച്ച് സാഹചര്യത്തോടുള്ള
നിന്റെ സമീപനത്തിന്റെ
സൃഷ്ടിയാണ്.
സാഹചര്യത്തിന്റെ
അനുകൂലാവസ്ഥയോ
പ്രതികൂലാവസ്ഥയോ
വകവെക്കാതെ
മനസ്സിനെ
നിരാശയിലേക്കും
മറ്റു നെഗറ്റീവുകളിലേക്കും
ചാഞ്ചാടെ നോക്കുമ്പോൾ
മനസ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന
അവസ്ഥയാണ് സുഖം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras