നൈമിഷികമായ ജീവിതം.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ നൈമിഷികമായ
ജീവിതം
പരസ്പരം സ്നേഹം
പങ്കുവെക്കാനും
അറിവു നേടാനും
ക്ഷമിക്കാനും
അതിലൂടെ സമാധാനം
കൈവരിക്കാനുമാണ്.
അവയൊക്കെ
ഓരോ നിമിഷവും
അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ
എന്നത് ഉറപ്പ്
വരുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras