നൈമിഷികമായ ജീവിതം.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ നൈമിഷികമായ
ജീവിതം
പരസ്പരം സ്നേഹം
പങ്കുവെക്കാനും
അറിവു നേടാനും
ക്ഷമിക്കാനും
അതിലൂടെ സമാധാനം
കൈവരിക്കാനുമാണ്.
അവയൊക്കെ
ഓരോ നിമിഷവും
അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ
എന്നത് ഉറപ്പ്
വരുത്തുക.

Popular Posts