പോസിറ്റീവിനെ ഉണർത്താൻ. ഖലീൽശംറാസ്

സമൂഹത്തിലെ ഓരോ
നഗറ്റീവ് ചർച്ചകളും
പ്രഖ്യാപനങ്ങളും
നിന്നിലെ
പോസിറ്റീവിനെ
ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്.
കാന്തത്തിന്റെ നെഗറ്റീവശം
മറ്റൊരു കാന്തത്തിന്റെ
പോസിറ്റീവ് വശത്തെ
ഉണർത്തിയ പോലെ.
നിന്നെ വല്ലാതെ
നിരാശപ്പെടുത്തുന്നവരും
വിഷമിപ്പിക്കുന്നവരുമൊക്കെ
അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ
നെഗറ്റീവ് വശം
നിനക്ക് മുമ്പിൽ
നീട്ടി തരുന്നത്
നിന്നിലെ പോസിറ്റീവിനെ
ഉണർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras