ചിന്തിക്കൽ.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ ഭൂമിയിൽ
നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്.
ചിന്തിക്കലാണ് അത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നിന്റെ ചിന്തകളിലാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
സംതൃപ്തിയും
അസംതൃപ്തിയും
നിലനിൽക്കുന്നത്.
നല്ല രീതിയിൽ
കാര്യക്ഷമമായി ചിന്തിക്കാൻ
ശീലിക്കുക.
തികച്ചും ത്രിപ്തികരമായ
ഒരു ജീവിതം
ആസ്വദിക്കാനായി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്