അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച അനുഭൂതികൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ നല്ല
അനുഭവങ്ങളും
മാഞുപോവും
അല്ലെങ്കിൽ
മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ അവ
നിനക്ക് പകർന്നുതന്ന
നല്ല അനുഭൂതികൾ
എന്നും നിനക്ക് സ്വന്തമാണ്.
ആ അനുഭൂതികൾ
തന്നെയാണ്
അനുഭവങ്ങൾ നനക്ക്
തരുന്ന സമ്മാനം.
എന്നും എപ്പോഴും
ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ
പാകത്തിൽ
അവ നിന്റെ
മനസ്സിൽ
സുരക്ഷിതമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്