തിരക്കല്ല ശത്രു.ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ തിരക്കിനെയല്ല
കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള
ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ
നിന്നും പിന്തിരിയാനോ
നീട്ടിവെയ്ക്കാനോ ഉള്ള
തീരുമാനക്കൾക്കുമുമ്പിൽ
ഒരിക്കലും തിരക്ക്
ഒരു തടസ്സവുമല്ല.
അങ്ങിനെ ഒരു തടസ്സം
ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ
മറ്റൊരാൾക്കുമോ
അല്ലെങ്കിൽ
സാങ്കേതികവിദ്യ വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത
മുൻകാലങ്ങളിലോ
അത് നിർവ്വഹിക്കാൻ
കഴിയില്ലായിരുന്നു.
ഇവിടെ തിരക്കല്ല
മറിച്ച്
നിന്റെ താൽപര്യമില്ലായ്മയും
അത് നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള
ഉൾപ്രേരണയില്ലായ്മയുമാണ് കാരണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്