സന്തോഷം.ഖലീൽശംറാസ്

സന്തോഷം മാത്രം
നിറഞ്ഞ ഒരു
ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കാതിരിക്കുക.
പകരം
ഒരുപാട്
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും
സ്വന്തം സന്തോഷം
നഷ്ടപ്പെടാത്ത ദിവസങ്ങളെ
സൃഷ്ടിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്