സ്വയം നിരീക്ഷകർ.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാവരും
സ്വന്തത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്.
പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ
നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന ധാരണയിലാണ്
ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരും
ജീവിക്കുനത്.
അതുകൊണ്ടാണ്
ചെയ്യാൻ കൊതിച്ച പലതും
ചെയ്യാൻ അവർ മടിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras