നാം കാണാതെ പോവുന്ന നമ്മുടെ മരണം.ഖലീൽശംറാസ്

നാം മറ്റുള്ളവരുടെ
മരണത്തെ കുറിച്ച്
ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.
അനുശോചിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ
ഒരാളും
തനിക്കും ഇതുപോലെ
ഒരു ദിനം വരാനുണ്ട്
എന്ന സത്യം ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല.
ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല
ഞാൻ മാത്രം
മരണമില്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്
എന്ന ധാരണയിലാണ്
ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ.
അതുകൊണ്ടാണ്
എത്ര മരണത്തിനു സാക്ഷിയായിട്ടും
മരണവാർത്ത കേട്ടിട്ടും
ജീവിക്കുന്ന പലരുടേയും
അഹങ്കാരത്തിനും
അതിമോഹത്തിനുമൊന്നും
ഒട്ടും കുറവ് വരാത്തത്.

Popular Posts