പകർത്തപ്പെട്ട ചിത്രം.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു വർത്തമാന കാലവും
രംഗങ്ങൾ പകർത്തിയെടുക്കുന്നു.
പകർത്തപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ
മരണം വരെ
നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും
തലച്ചോറാവുന്ന യന്ത്രം
തകരാറിലായാറല്ലാതെ
മായുന്നില്ല.
അനുഭൂതികൾ
രംഗങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയല്ല
മറിച്ച്
പകർത്തപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളുടെ
സൃഷ്ടിയാണ്.
അവ രംഗങ്ങൾ മാഞ്ഞാലും
നില നിൽക്കുന്നു.
ആ അനുഭൂതികൾ
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും
പുനരാവിശ്ക്കരിക്കാം.
പകർത്തപ്പെട്ട ചിത്രത്തിലേക്ക്
ഒന്നു നോക്കിയാൽ
മാത്രം മതി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്