ചിന്തയെ വ്യാപിപ്പിക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

നല്ലൊരു ചിന്ത രൂപപ്പെടുത്തുക
അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെ
കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
ആ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടയിടത്തുനിന്നും
ആ ചിന്തയെ
വലുതാക്കി വലുതാക്കി
നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക്
വ്യാപിപ്പിക്കുക.
സ്വപ്നങ്ങളിലും
ഭാവനകളിലും
അവയെ നിറയ്ക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras