ജീവിത ജയവും പരാജയവും.ഖലീൽശംറാസ്

സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ
വലിയ വിജയം കൈവരിച്ച
പലരും തങ്ങളുടെ
കുടുംബ ജീവിതത്തിലും.
തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത
പദവിയിലുള്ളവരുമായ
ബന്ധത്തിലും
തനി പരാജയമായിരിക്കും.
കാരണം
ഏറ്റവും അടുത്ത
ബന്ധങ്ങൾ
മാനേജ് ചെയ്യാൻ
ഇത്തരം ആൾക്കാർ
പൂർണ്ണ പരാജിതർ ആയിരിക്കും
എന്നാൽ ഒരു
റിമോട്ട് കൺട്രോളർപോലെ
സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും
ഭരിക്കാനും
ഇവർ വിദഗ്ദ്ധതർ ആയിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras