വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോരുത്തർക്കും
ഓരോ അനുഭവത്തിനും
അവരുടേതായ
വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ട്.
അവരവരുടേയതായ
മസാലകളും വിഭവങ്ങളും
മായങ്ങളും ചേർത്താണ്
അവർ അതിനെ
സമൂഹത്തിലേക്ക്
സമർപ്പിക്കുന്നത്.
അല്ലാതെ
കാര്യങ്ങളുടെ
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്