അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള സുഖം.ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊരനുഭവത്തിൽ
നിന്നുമുള്ള സുഖം
നിന്റെ ആന്തരിക ലോകത്തിന്റെ
സൃഷ്ടിയാണ്.
ആ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ്
ഭാവനകളിലൂടെയും
നടത്താവുന്നതാണ്.
അതുകൊണ്ട്
അനുഭവങ്ങളെ
വർത്തമാന കാലത്തിൽ
സങ്കൽപ്പിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും
അതേ അനുഭൂതികൾ
പ്പാടിക്കാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്