കഥയും കവിതയും.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്ക്
പിന്നണിയായി
നനക്കേറ്റവും
ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ
ശ്രവിക്കുക.
ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ
രംഗങ്ങളിൽ
നിന്നെകൊണ്ട്
അഭിനയിപ്പിക്കുക.
അപ്പോൾ
മനസ്സിലാവും
ഇതിൽ നിന്റെ
കവിതയും
കഥയും ഉണ്ടെന്ന സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്