പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥ.ഖലീൽശംറാസ്

പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥ
മറ്റുള്ളവരുടെ
പോസിറ്റീവ് സമീപനങ്ങളിൽ നിന്നോ
പോസിറ്റീവ് വാക്കുകകളിൽ നിന്നോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല.
അവർ പോസിറ്റീവായി സ്മീപിച്ചാലും
നെഗറ്റീവായി സമീപിച്ചാലും
നല്ല വാക്കുപറഞ്ഞാലും
ചീത്ത വാക്കുപറഞ്ഞാലും
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
പോസിറ്റീവ് കാലാവസ്ഥയെ
താളംതെറ്റാതെ
നോക്കലാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്