പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥ.ഖലീൽശംറാസ്

പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥ
മറ്റുള്ളവരുടെ
പോസിറ്റീവ് സമീപനങ്ങളിൽ നിന്നോ
പോസിറ്റീവ് വാക്കുകകളിൽ നിന്നോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല.
അവർ പോസിറ്റീവായി സ്മീപിച്ചാലും
നെഗറ്റീവായി സമീപിച്ചാലും
നല്ല വാക്കുപറഞ്ഞാലും
ചീത്ത വാക്കുപറഞ്ഞാലും
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
പോസിറ്റീവ് കാലാവസ്ഥയെ
താളംതെറ്റാതെ
നോക്കലാണ്.

Popular Posts