ആദ്യ ചുവടുവെയ്പ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്

തീരുമാനമെടുക്കലിനും
അത് പ്രാപല്യത്തിൽ
വരുത്തുന്നതിനുമിടയിൽ
വരുന്ന സമയമാണ്
അതിന്റെ
സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ
വിധി നിർണയിക്കുന്നത്.
തീരുമാനമെടുത്ത
അതേ നിമിഷംതന്നെ
അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള
ആദ്യ ചുവട്
എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം.
ആ ചുവടുവെയ്പ്പിനെ
എഴുതിവെക്കാനും
പ്രശംസിക്കാനും
മറന്നു പോവരുത്.

Popular Posts