ശ്രോദ്ധാവിന്റെ ഭാഷ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ശബ്ദത്തേക്കാൾ
ശ്രാദ്ധാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ
ഭാഷ നിനക്ക്
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം.
ഒരു പരിധിവരെ
നന്റെ വാക്കുകൊണ്ടുണ്ടാവാൻ
സാധ്യതയുള്ള
മുറിവുകൾ
ഇല്ലാതാക്കാൻ
ഇതിലൂടെ കഴിയും.
പുറത്തെടുക്കാനാശിച്ച
പല വാക്കുകളേയും
ഉള്ളിലൊതുക്കാനും
ഇതിലൂടെ കഴിയും.

Popular Posts