നീട്ടിവയ്പ്പ് സമ്മർദ്ദത്തിലേക്കുള്ള വഴി.ഖലീൽശംറസ്

നീട്ടിവെയ്പ്പ്
നിന്റെ ജീവിതത്തെ
ഒരുപാട് സമർദ്ദങ്ങൾ
നിറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ്
നയിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ
ഈ ഒരു സമയത്തിൽ
നിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യത്തിനായി
പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ
ശരിക്കും
നീ ജീവിതം
ആഘോഷിക്കുകയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്